Reglement

Artikel 1

De Prijs Digitalisering voor Ontwikkeling (Prize D4D) bekroont initiatieven die digitalisering inzetten als hefboom voor ontwikkeling. Projecten en ideeën die in aanmerking komen, benutten het potentieel van (nieuwe) technologieën op een innovatieve manier in functie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) vastgelegd door de Verenigde Naties. 
De prijs wordt toegekend in 3 categorieën:

Categorie 1: Het innovatief idee / startup - ‘iStartUp’

Deze categorie betreft een innovatief projectidee of een startup rond digitalisering voor ontwikkeling. 
Inzenders voorzien een video pitch van maximum 3 minuten waarin het projectidee of de startup wordt toegelicht op basis van de volgende richtvragen:

  1. Draagt de ‘iStartUp’ bij tot een duurzame ontwikkeling in de partnerlanden van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking?
  2. Is de ‘iStartUp’ vernieuwend en origineel? Overstijgt de digitale innovatie de conventionele benaderingen in dit domein?
  3. Zal de 'iStartUp' een impact genereren op lokaal en/of globaal niveau en een breder draagvlak creëren voor digitalisering voor ontwikkeling?
  4. Zorgt de 'iStartUp' voor meer 'digitale inclusie'?

Ook een ‘proof of concept’ of prototype wordt gepresenteerd in de video pitch. De ‘proof of concept’ of prototype wordt later ook aan de jury voorgesteld.
Een duidelijke link met een partner in een partnerland van de Belgische universitaire ontwikkelingssamenwerking (zie Artikel 3) is een vereiste bij de verdere uitwerking van de ‘iStartUp’.

Categorie 2: Het succesverhaal - ‘iStandOut’

Succesverhalen die in aanmerking komen, zijn initiatieven die zichzelf al bewezen hebben; de ‘best practices’. Ze dragen de stempel van succes in termen van innovaties die digitalisering succesvol inzetten als een hefboom naar duurzame ontwikkeling en getuigen van een sterke visie inzake toekomstige samenwerking tussen de betrokken partnerlanden.
Een duidelijke link met een partner in een partnerland van de Belgische universitaire ontwikkelingssamenwerking (zie Artikel 3) is een vereiste.

Categorie 3: De publieksprijs - ‘iChoose’

In deze categorie kunnen projecten ingediend worden in de vorm van audiovisueel (van maximum 5 minuten) of grafisch materiaal dat het thema ‘digitalisering voor ontwikkeling’ op een attractieve manier toont in de praktijk. De inzending moet een visuele voorstelling zijn van een innovatief idee, project of activiteit rond digitalisering voor ontwikkeling. 
Een duidelijke link met een partner in een partnerland van de Belgische universitaire ontwikkelingssamenwerking (zie Artikel 3) is een vereiste. 

 

Artikel 2

Prijs D4D staat open voor iedereen met een overtuigend project of innovatief idee rond digitalisering voor ontwikkeling. 
Inzendingen kunnen ingestuurd worden door personen, bedrijven, organisaties of teams die bv. deel uitmaken van een universiteit, hogeschool, onderzoeksinstelling, ngo, privéinstelling, Publiek-Private Samenwerking (PPS), etc.
Alle inzendingen dienen recent werk (max. 3 jaar voor de bekendmaking van de editie) voor te leggen of een nieuw en innovatief projectidee te definiëren.
De participanten zijn Belgen, andere EU-onderdanen of personen met recht op onbeperkt verblijf in België, of personen afkomstig uit een partnerland van de Belgische universitaire ontwikkelingssamenwerking (zie Artikel 3).
Inzendingen moeten een duidelijke link tonen met België en met een partnerland van de Belgische universitaire ontwikkelingssamenwerking (zie Artikel 3).

 

Artikel 3

Lijst van ‘partnerlanden van de Belgische universitaire ontwikkelingssamenwerking’

Benin
Bolivia
Burkina Faso
Burundi
Cambodja
Cuba
Democratische Republiek Congo
Ecuador
Ethiopië
Guatemala
Guinee
Haïti
Indonesië
Kameroen
Kenya
Madagaskar
Mali
Marokko
Mozambique
Nicaragua
Niger
Oeganda
Palestina
Peru
Filippijnen
Rwanda
Senegal
Tanzania
Vietnam
Zimbabwe
Zuid Afrika

 

Artikel 4

In elke categorie nomineert de Prijs D4D 3 inzendingen waaruit de jury telkens 1 laureaat selecteert voor de volgende prijzen:

  • 1 laureaat in de categorie ‘iStartUp’ ontvangt  een stage in een Belgische of internationale incubator ter waarde van 25.000 euro;
  • 1 laureaat in de categorie ‘iStandOut’ ontvangt een kredietlijn van 10.000 euro die kan worden aangewend voor de voortzetting van (onderzoeks)activiteiten of de verdere ontwikkeling van het winnende project of team (deelname aan congressen, opleidingen,...);
  • 1 laureaat in de categorie ‘iChoose’ ontvangt een geldsom van 5.000 euro.

De overige 6 genomineerden ontvangen een certificaat en de mogelijkheid tot een verhoogde visibiliteit van het ingezonden werk.
Afhankelijk van de kwantiteit en de kwaliteit van de inzendingen kan de jury afwijken van het aantal genomineerden per categorie.

 

Artikel 5

De participanten worden beoordeeld op basis van een werk dat opgesteld is in het Nederlands, Frans of Engels.
De ingezonden werken dienen te dateren van 2018, 2019, 2020 of 2021.
Een inzending kan slechts in één categorie worden ingediend. In het geval van meerdere inzendingen van eenzelfde persoon, team, bedrijf of organisatie – voor verschillende projecten – , dient elke inzending apart geregistreerd te worden.
Inzenders kunnen meedingen in meerdere categorieën van de Prijs D4D op voorwaarde dat de inzendingen verschillende projecten omvatten.
Projecten of ideeën ingezonden voor editie 2018 of editie 2020 van de Prijs D4D, kunnen eventueel ingezonden worden voor editie 2022 indien de evolutie van het idee of project kan bewezen worden. Zo kan een inzending van een innovatief 'iStartUp' idee uit editie 2018 ondertussen een succesverhaal zijn; het project kan bijgevolg ingezonden worden in de iStandOut categorie van de 2022 editie. Dit geldt ook voor laureaten van vorige edities. 
De jury behoudt zich het recht om de evolutie van een idee of project te beoordelen en kan hiermee rekening houden tijdens de evaluatie. 

 

Artikel 6

Voor de inzendingen ‘iStartUp’ en ‘iStandOut’ gebeurt de evaluatie in 2 fasen. In een eerste fase van de evaluatie wordt elk ingezonden dossier beoordeeld door 2 evaluatoren met expertise in het desbetreffende vakgebied. De evaluatoren kennen scores toe op basis van de vooropgestelde beoordelingscriteria. Indien de scores sterk van elkaar verwijderd zijn, wordt een derde mening gezocht.
In een tweede evaluatiefase selecteert de jury de genomineerden op basis van de scores van de evaluatoren uit de eerste fase. De genomineerden voor de categorie ‘iStandOut’ en ‘iStartUp’ worden dan uitgenodigd voor een presentatie voor de jury. Met betrekking tot de categorie ‘iStartUp’ dienen de genomineerden een ‘proof of concept’ of een prototype aan de jury te kunnen voorleggen. Vervolgens duidt de jury een laureaat per categorie (‘iStartUp’ en ‘iStandOut’) aan.
De genomineerden en de laureaat voor de publieksprijs ‘iChoose’ worden gekozen door het publiek met behulp van een online stemsysteem. Het publiek kan éénmalig een unieke stem uitbrengen – na bevestiging  per e-mail – voor één of meerdere inzendingen. De inzending met de hoogste score op basis van de online stemmen wordt de laureaat.
De beslissingen van de jury zijn soeverein en zonder verhaal.
Gerechtelijke stappen tegen de beslissing van de jury zijn niet mogelijk.

 

Artikel 7

De participanten laden de nodige documenten online op.
Het deelnameformulier verschilt per categorie ‘iStartUp’ / ‘iStandOut’ / 'iChoose': dit formulier is belangrijk bij de beoordeling van het dossier en dient aldus volledig en accuraat ingevuld te worden.
Indien de inzending een product of een applicatie betreft, dienen de inzenders een volledige documentatie over de inhoud en werking van het product of de applicatie te voorzien.
Uiterste inzenddatum is dinsdag 15 maart 2022 (17u, Brussels time).

 

Artikel 8

Postadres:
Koninklijk Museum voor Midden-Afrika
Prijs Digitalisering voor Ontwikkeling- Prijs D4D
Leuvensesteenweg 13
B-3080 Tervuren
België
Voor meer informatie:
E-mail: prized4d@africamuseum.be
Website: http://prized4d.africamuseum.be

 

Artikel 9

Een deelname aan de Prijs D4D gaat uit van het feit dat de participanten akkoord gaan met de regels van de Prijs D4D zoals vermeld in dit wedstrijdreglement.
Elke inzending moet vrij zijn van aanstootgevende inhoud én in lijn zijn met de mensenrechten zoals vastgelegd in de VN-Verklaring van de Rechten van de Mens.
Inzendingen die (gedeeltelijk) plagiaat blijken te zijn, worden gediskwalificeerd.
Inzendingen die onvolledig zijn of niet voldoen aan de richtlijnen van de Prijs D4D worden ingetrokken van de selectieprocedure zonder voorafgaande kennisgeving.  Gerechtelijke stappen tegen de beslissing van diskwalificatie wegens bovenstaande redenen zijn niet mogelijk.

 

Artikel 10

Bij deelname aan de Prijs D4D, verstrekt de inzender het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika de exploitatierechten voor het ingediend audiovisueel/grafisch materiaal, foto’s en andere content (inclusief foto's genomen tijdens evenementen in het kader van Prize D4D) voor non-commercieel gebruik, meer bepaald promotie, print, evenementen en media.
De participanten beschikken over het auteursrecht van alle foto’s en audio verbonden aan de productie van het ingezonden werk. De door inzenders gebruikte software is gelicentieerd.

 

Artikel 11

De persoonsgegevens van de participanten zullen worden behandeld overeenkomstig de Belgische Wet van 30 juli 2018. Op basis van deze wet (ter bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens) zullen de persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd zodat de privacy van burgers gewaarborgd blijft. Zowel de rechten en plichten van de persoon wiens gegevens verwerkt worden als de rechten en plichten van de verwerker zelf zijn in deze wet vastgelegd.

 

Artikel 12

De prijs wordt aangekondigd via de eigen website (http://prized4d.africamuseum.be), via de socialmedia-kanalen (Facebook en Twitter) van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, via de website van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en via verspreiding van affiches in België en in de partnerlanden.

 

Artikel 13

De Prijs D4D wordt uitgereikt in het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika te Tervuren in het najaar van 2022.

 

Artikel 14

Elke inzending krijgt een ontvangstbevestiging.