Reglement

Artikel 1

De Prijs D4D bekroont initiatieven die een belangrijke bijdrage leveren voor een digitale ontwikkeling in het Zuiden. Deze initiatieven benutten het potentieel van (nieuwe) technologieën in functie van de duurzame ontwikkelingsdoelen.

De prijs wordt toegekend in 3 categorieën:

Categorie 1: Het innovatief idee / startup - ‘iStartUp’ 

Deze categorie betreft een innovatief projectidee of een startup rond digitalisering voor ontwikkeling. Inzenders voorzien een video-pitch van maximum 3 minuten waarin het projectidee of de startup wordt toegelicht op basis van de volgende richtvragen:

1) Draagt de ‘iStartUp’ bij tot een duurzame ontwikkeling in het Zuiden?

2) Is de ‘iStartUp’ vernieuwend en origineel? Overstijgt de digitale innovatie de traditionele en klassieke ontwikkelingsmethoden in dit domein?

3) Zal de 'iStartUp' een impact genereren op lokaal en/of globaal niveau en een breder draagvlak creëren voor digitalisering voor ontwikkeling?

4) Zorgt de 'iStartUp' voor meer 'digitale inclusie'?

Een duidelijke link met een partnerland in het Zuiden is een vereiste bij de verdere uitwerking van de ‘iStartUp’, maar niet noodzakelijk in de aanvraagfase.

Categorie 2: Het succesverhaal - ‘iStandOut’

Succesverhalen die in aanmerking komen, zijn initiatieven die zichzelf al bewezen hebben; de ‘best practices’. Ze dragen de stempel van succes in termen van innovaties die digitalisering succesvol inzetten als een hefboom naar duurzame ontwikkeling en getuigen van een sterke visie naar toekomstige samenwerking tussen de betrokken partnerlanden.

Een duidelijke link met een partnerland in het Zuiden is een vereiste.

Categorie 3: De publieksprijs - ‘iChoose’

In deze categorie kunnen projecten ingediend worden in de vorm van audiovisueel of grafisch materiaal dat het thema ‘digitalisering voor ontwikkeling’ op een attractieve manier toont in de praktijk. De inzending moet een visuele voorstelling zijn van een innovatief idee, project of activiteit rond digitalisering voor ontwikkeling.

Een duidelijke link met een partnerland in het Zuiden is een vereiste.

Artikel 2

Prijs D4D staat open voor iedereen met een overtuigend project of innovatief idee rond digitalisering voor ontwikkeling. Met uitzondering van de geografische specificaties (zie Artikel 3) worden er dus geen doelgroepen afgelijnd. Prijs D4D streeft naar een bekroning van  inzendingen rond digitalisering voor ontwikkeling ongeacht de personen, teams of organisaties achter het werk. Inzendingen kunnen ingestuurd worden door individuen of teams die bv. deel uitmaken van een universiteit, hogeschool, onderzoeksinstelling, ngo, privéinstelling, Publiek-Private Samenwerking (PPS), Vierde Pijlerinitiatief, etc.

Alle inzendingen dienen recent werk (max. 3 jaar voor de bekendmaking van de prijs editie) voor te leggen of een innovatief projectidee te definiëren.

De inzenders zijn Belgen, m.i.v. EU-onderdanen of personen met recht op onbeperkt verblijf in België, of personen afkomstig uit een partnerland van de Belgische ontwikkelingssamenwerking (zie Artikel 3).

Inzendingen moeten een duidelijk link tonen met België.

Artikel 3

Lijst van ‘partnerlanden van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking’:

Benin

Bolivia

Burkina Faso

Burundi

Cambodja

Cuba

DR Congo

Ecuador

Ethiopië

Filipijnen

Guatemala

Guinee

Haïti

Indonesië

Kameroen

Kenia

Madagaskar

Mali

Marokko

Mozambique

Nicaragua

Niger

Palestina

Peru

Rwanda

Senegal

Tanzania

Uganda

Vietnam

Zimbabwe

Zuid-Afrika

Artikel 4

De Prijs D4D nomineert max. 9 inzendingen waarvan max. 3 laureaten een prijs ontvangen.

De prijs per laureaat bedraagt:

• in de categorie ‘iStartUp’:  een stage in een Belgische incubator ter waarde van 25.000 euro;
• in de categorie ‘iStandOut’: een kredietlijn van 10.000 euro die kan worden aangewend voor de voortzetting van (onderzoeks)activiteiten en de uitbouw van een loopbaan (deelname aan congressen, opleidingen,...);
• in de categorie ‘iChoose’: een geldsom van 5.000 euro.

De overige 6 genomineerden ontvangen een certificaat en de mogelijkheid tot een verhoogde visibiliteit van het ingezonden werk.

Afhankelijk van de kwantiteit en de kwaliteit van de inzendingen kan worden afgeweken van deze verdeling.

Artikel 5

De inzenders worden beoordeeld op basis van een werk dat opgesteld is in het Nederlands, Frans of Engels.

De ingezonden werken dienen te dateren van 2014, 2015, 2016 of 2017.

Een inzending kan slechts in één categorie worden ingediend. In het geval van meerdere inzendingen van eenzelfde persoon, team, bedrijf of organisatie, dient elke inzending apart geregistreerd te worden.

Inzenders kunnen meermaals gelauwerd worden in het kader van de Prijs Digitalisering voor Ontwikkeling. Een laureaat in de categorie ‘iStandOut’ kan bijvoorbeeld ook meedingen naar een prijs in de categorie ‘iStartUp’ op voorwaarde dat de inzendingen verschillende werken omvatten.

Artikel 6

Voor de inzendingen ‘iStartUp’ en ‘iStandOut’ gebeurt de evaluatie in 2 fasen. In een eerste fase van de evaluatie wordt elk ingezonden dossier beoordeeld door 2 lezers met expertise in het desbetreffende vakgebied. De lezers kennen scores toe op basis van de vooropgestelde beoordelingscriteria. Indien de scores sterk van elkaar verwijderd zijn, wordt er een derde mening ingeroepen.

In een tweede fase van de evaluatie wordt door de jury een lijst van genomineerden opgesteld op basis van de scores die de lezers (in de eerste fase) hebben toegekend aan de inzendingen. De genomineerden voor de categorie ‘iStandOut’ en ‘iStartUp’ worden uitgenodigd voor een presentatie voor de jury. Vervolgens duidt de jury een laureaat per categorie (‘iStartUp’ en ‘iStandOut’) aan.

De genomineerden en de laureaat voor de publieksprijs ‘iChoose’ wordt gekozen door het publiek met behulp van het online stemsysteem. Het publiek kan éénmalig een unieke stem uitbrengen voor één of meerdere inzendingen. De inzending met de meeste online stemmen wordt de laureaat.

De beslissingen van de jury zijn soeverein en zonder verhaal.

Gerechtelijke stappen tegen de beslissing van de jury zijn niet mogelijk.

Artikel 7

De inzenders laden de nodige documenten online op.

Het deelnameformulier verschilt per categorie ‘iStartUp’ / ‘iStandOut’ / 'iChoose': dit formulier is belangrijk bij de beoordeling van het dossier en dient aldus volledig en accuraat ingevuld te worden.

Indien de inzending een product of een applicatie betreft, dienen de inzenders een volledige documentatie over de inhoud en werking van het product of de applicatie te voorzien.

Inzendingen voor de categorie 'iStandOut' dienen eveneens in geprinte versie en in tweevoud te worden verstuurd naar het postadres in Artikel 8 tegen de uiterste inzenddatum.

Uiterste inzenddatum is maandag 26 februari 2018.

Artikel 8

Postadres:
Koninklijk Museum voor Midden-Afrika
Prijs Digitalisering voor Ontwikkeling
Leuvensesteenweg 13
B-3080 Tervuren
België

Voor meer informatie, gelieve zich te wenden tot:
Tel. ++32 (0)2 769 57 34
Fax ++32 (0)2 769 54 32
E-mail: prized4d@africamuseum.be
http://prized4d.africamuseum.be

Artikel 9

Een deelname aan de Prijs D4D gaat uit van het feit dat de inzenders akkoord gaan met de regels van de Prijs D4D zoals vermeld in dit wedstrijdreglement.

Elke inzending moet vrij zijn van aanstootgevende inhoud én in lijn zijn met de mensenrechten zoals vastgelegd in de VN-Verklaring van de Rechten van de Mens.

Inzendingen die (gedeeltelijk) plagiaat blijken te zijn, worden gediskwalificeerd.

Inzendingen die onvolledig zijn of niet voldoen aan de richtlijnen van de Prijs D4D worden ingetrokken van de selectieprocedure zonder voorafgaande kennisgeving.  Gerechtelijke stappen tegen de beslissing van diskwalificatie wegens bovenstaande redenen zijn niet mogelijk.

Artikel 10

Bij deelname aan de Prijs D4D, verstrekt de inzender het KMMA de exploitatierechten voor het ingediend audiovisueel/grafisch materiaal, foto’s en andere content voor non-commercieel gebruik, meer bepaald promotie, print, evenementen en media.

De inzenders beschikken over het auteursrecht van alle foto’s en audio verbonden aan de productie van het ingezonden werk. De gebruikte software is gelicentieerd.

Artikel 11

In verband met de persoonsgegevens van de inzenders zal worden gehandeld overeenkomstig met de Privacywet. Op grond van deze Privacywet (Wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer) zullen de persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd zodat de privacy van de burgers gewaarborgd blijft. Zowel de rechten en plichten van de persoon wiens gegevens verwerkt worden als de rechten en plichten van de verwerker zelf zijn in de Privacywet vastgelegd.

Artikel 12

De prijs wordt aangekondigd via de eigen website (http://prized4d.africamuseum.be), via de socialmedia-kanalen (Facebook en Twitter) van het KMMA, via de website van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking (http://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/Ontwikkelingssamenwerking/) en via verspreiding van affiches in België en in de partnerlanden.

Artikel 13

De Prijs Digitalisering voor Ontwikkeling wordt uitgereikt tijdens een plechtigheid die plaatsvindt in het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika te Tervuren in het najaar van 2018.

Artikel 14

De inzenders krijgen niet automatisch een ontvangstbevestiging; op aanvraag kan dit echter wel gebeuren.